Back
Kauno rajono gyventojams visos paslaugos teikiamos nemokamai.
Kauno rajono savivaldybės Tarybos 2022-02-24 sprendimu Nr. TS - 75, patvirtintos VGC „Gynia“ teikiamų paslaugų kainos:
Pretenduojančių asmenų globoti (rūpinti), įvaikinti vaiką pagrindiniai mokymai pagal GIMK programą, išvados dėl šių asmenų tinkamumo globoti (rūpinti) ar įvaikinti parengimas – 595 Eur;
GIMK programos specializuoti, tęstiniai mokymai, išvados parengimas – 420 Eur;
Pakartotinis asmens tinkamumo toliau globoti (rūpinti) vaiką, globos (rūpybos) kokybės vertinimas – 198 Eur;
Globos centro teikiamos paslaugos globėjams (įtėviams), jų šeimos nariams ir globojamiems (įvaikintiems) vaikams:
Intensyvi krizių įveikimo pagalba vaikui budinčio globotojo šeimoje – 48,45 Eur/para
Rekomendacija dėl asmens tinkamumo priimti institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką laikinai svečiuotis savo namuose savaitgaliais, švenčių ir atostogų metu parengimas – 150 Eur.
Skip to content