Back
organizuoja budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;
konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar siekiančius steigti šeimynas;
vykdo budinčių globotojų globėjų (rūpintojų), nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpintis), įvaikinti mokymus pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VVTAĮT) direktoriaus patvirtintas Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programas (toliau - GIMK programos);
vykdo specializuotus, tęstinius budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių, mokymus pagal GIMK programas;
vertina globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimą globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programas ir teikia siūlymus VVTAĮT teritoriniam skyriui (toliau - VTAS) išvadai apie jų tinkamumą globoti (rūpintis), įvaikinti rengti;
nagrinėja ir vertina fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną, pasirengimą steigti šeimyną socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu tvirtinamuose Šeimynų nuostatuose nustatyta tvarka;
atlieka pagalbos vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviui, įtėviui poreikio vertinimą ir pagalbos planavimą;
parenka vaikui globėją, nesusijusį giminystės ryšiais, globėją giminaitį ir teikia jo kandidatūrą VTAS;
dalyvauja vaiko laikinos globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintų Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų nustatyta tvarka;
koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, šeimynų, bei globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, budintiems globotojmas, šeimynų dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams, jiems patiems prašant;
teikia budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams intensyvią pagalbą. Įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams ši pagalba teikiama įtėvių, šeimynos dalyvių ar bendruomeninių vaikų globos namų administracijos prašymu;
organizuoja laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, esant poreikiui bei galimybėms, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams;
vertina budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę;
bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, teikiančiais socialinę priežiūrą sunkumus išgyvenančioms šeimoms;
pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, parengia vaiką susitikimams su biologiniais tėvais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Centras sudaro tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams;
organizuoja ar inicijuoja globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių savitarpio pagalbos grupes;
vykdo gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse sklaidą;
atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams giminaičiams, įtėviams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, šeimynų dalyviams.
Skip to content