Back

VAIKO GEROVĖS CENTRO „GYNIA“ TEIKIAMOS PASLAUGOS

Vaikų skyrius

Konsultavimas

Supažindinama su Vaiko gerovės centro „Gynia“ vidaus tvarkos taisyklėmis. Sudaromos sąlygos gauti reikiamą informaciją. Užtikrinamas informacijos konfidencialumas.

Tarpininkavimas ir atstovavimas

Suteikiama pagalba vaikui sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, sveikatos, buitines, tvarkant dokumentus ir kt.). Atstovaujama vaikui, ginant jo teisėtus interesus, kai teismo sprendimu Vaiko gerovės centras „Gynia“ yra vaiko globėjas. Tarpininkaujama vaikui jam reikalingose institucijose.

Apgyvendinimas

Vaikui suteikiamas gyvenamasis plotas. Aprūpinama baldais, drabužiais, avalyne mokymo ir kitomis priemonėmis poreikiams tenkinti. Teikiamos buitinės paslaugos (skalbimo, aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.).

Psichologinės pagalbos organizavimas

Vaikų emocinės būklės ir psichologinio stovio įvertinimas. Psichologinės pagalbos (individualios ir grupinės) teikimas vaikams, kurie yra patyrę smurtą ar prievartą. Psichologinės pagalbos ir / ar psichologinio švietimo teikimas vaikams ir jo artimiesiems žmonėms.

Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Paslaugų teikimas, kuriomis siekiama ugdyti ir palaikyti kuo didesnį savarankiškumą, atliekant įvairias asmeniniame ar visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Skatinama dalyvauti įvairiose veiklose tenkinant savo poreikius. Teikiama pagalba tvarkant asmenines pinigines vaikų lėšas, apsiperkant, planuojant ir atliekant asmeninės higienos, buitinius darbus bei bendraujant ir pan.

Darbinių įgūdžių ugdymas

Darbinė veikla organizuojama individualiai ir šeimynoje. Sudaroma galimybė pasirinkti siūlomas veiklas pagal pomėgius: gėlių priežiūros, daržininkystės, patalpų, aplinkos tvarkymo bei kt.

Laisvalaikio organizavimas

Laisvalaikio organizavimo paslaugų dėka vaikai gali bendrauti, užsiimti mėgstama veikla. Visiems vaikams sudarytos sąlygos naudotis televizoriumi, žiūrėti video filmus, žaisti stalo žaidimus, mokytis kompiuterinio raštingumo, dalyvauti išvykose, ekskursijose.

Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba

Pagalba teikiama mažamečiams vaikams nesugebantiems, tenkinti savo fiziologinių bei higieninių poreikių.

Asmeninės higienos paslaugų organizavimas

Teikiamos asmens higienos paslaugos: vaiko aprūpinimo individualiomis higienos priemonėmis (pagal poreikį ir galimybes).

Maitinimas

Maitinimo paslauga Vaiko gerovės centre „Gynia“ gyvenantiems vaikams teikiama 4 kartus per dieną. Atsižvelgiant į vaiko amžių, sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas, maitinimo dažnumas gali būti keičiamas.

Ugdymo organizavimas

Sudaromos sąlygos mokytis pagal vaiko poreikiams tinkamas ugdymo programas.

Globos skyrius

Vykdo gerosios patirties vaiko globos (rūpybos) srityse sklaidą;
Organizuoja socialinių globėjų paiešką;
Konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar siekiančius steigti šeimynas;
Vykdo socialinių globėjų, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpintis)mokymus pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VVTAĮT) direktoriaus patvirtintas Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programas (toliau – GIMK programos);
Vertina socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimą globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programas ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui (toliau – VTAS) išvadai apie jų tinkamumą globoti (rūpintis), įvaikinti rengti;
Parenka vaikui socialinį globėją ir teikia jo kandidatūrą VVTAĮT;
Koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) socialinių globėjų, šeimynų, bei socialiniams globėjams, šeimynų dalyviams ir teikia jiems konsultacinę ar kitą pagalbą;
Organizuoja laikino atokvėpio paslaugas socialiniams globėjams;
Vertina socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę;
Organizuoja ar inicijuoja socialinių globėjų, šeimynų dalyvių savitarpio pagalbos grupes;
Bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
Bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, teikiančiais socialinę priežiūrą šeimoms patiriančioms riziką;
Pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su biologiniais tėvais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Centras sudaro tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams;
Atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, socialiniams globėjams, šeimynų dalyviams.
Skip to content