Konsultavimo, informavimo, tarpininkavimo paslaugos teikiamos telefonu, el. paštu.
Kyla klausimų, neramu dėl susidariusios padėties, prašome kreiptis į Jums socialines paslaugas teikiančius socialinius darbuotojus, globos koordinatorius nurodytais tel. Nr. arba el. paštu.

Kontaktai

El. paštas

info@gynia.lt

Daiva

8 671 91056

Ina

8 604 09854

Greta

8 684 62378

Sigita

8 604 42543

Kviečiame tapti socialiniu globėju, kuris globoja vaiką, kol jis grįžta į savo šeimą arba jam randama nuolatinių globėjų, arba įtėvių šeima.

8 604 42543     8 674 58320

Socialinis globėjas – fizinis asmuo (šeima), atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo kursus, pasirengęs globoti savo šeimoje laikinai be tėvų globos (rūpybos) likusį vaiką (-us), su kuriuo nėra susietas artimais giminystės ryšiais, kad jam netektų augti institucijoje (globos namuose).

Globos trukmė

iki galimybės vaikui grįžti į šeimą arba kol bus surasti nuolatiniai globėjai ar įtėviai;

Vaikų skaičius

vienu metu gali globoti 3 vaikus (bendras vaikų skaičius su savais – ne daugiau 5);

globojamų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys;

Vaikų amžius

nuo gimimo iki 18 metų;

Veiklos forma

pagal individualios veiklos pažymą;

Globėjui teikiama nuolatinė pagalba

informavimo, konsultavimo paslaugos, psichologų, socialinių darbuotojų ir kitų specialistų pagalba;

savitarpio paramos grupės;

atokvėpio paslauga – iki 30 dienų per metus.

Finansinė parama globėjui

1 MMA (minimali mėnesinė alga) už kiekvieną globojamą vaiką, kuriam nėra nustatytas neįgalumo lygis arba nustatytas lengvas neįgalumo lygis;

1,25 MMA už kiekvieną globojamą vaiką, kuriam nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis arba kūdikį (nuo 0 iki 12 mėnesių);

Globos (rūpybos) išmoka

Vaikui iki 6 m. – 218 Eur/mėn.
Vaikui nuo 6 iki 12 m.252 Eur/mėn.
Vaikui nuo 12 iki 18 m. ir neįgaliam – 273 Eur/mėn.
Globos (rūpybos) laikotarpiu mokama vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, šeimynoje, globos centre.

Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas

168 Eur/mėn.
Globos (rūpybos) laikotarpiu mokama vaiką globojančiai šeimai, šeimynai, globos centrui.

Pagalbos pinigai

210 Eur/mėn.
Skiriami vaikus globojantiems asmenims, siekiant kompensuoti jų patiriamas išlaidas, auginant be tėvų globos likusius vaikus.

Išmoka vaikui ( vaiko pinigai )

73,50 Eur/mėn.
Mokama kiekvienam vaikui iki 18 m. arba iki 23 m., jei jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

GC globėjui vienu metu nuolatinai globojančiam (rūpinančiam) ne mažiau, kaip tris vaikus skiria atlygį

3 MMA/ mėn.
Su kuriais nėra susietas giminystės ryšiais

Vienkartinė išmoka įsikūrus

3150 Eur
Skiriama vaikui, kai pasibaigia jo globa (rūpyba) dėl pilnametystės, emancipacijos, santuokos. Nemokama grynais pinigais

Išmoka įvaikinus vaiką

336 Eur/mėn.
Mokama vienam iš įtėvių 24 mėn., nesvarbu, koks vaiko amžius, išskyrus atvejį, kai įtėviai gauna vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“

Vaiko laikinosios priežiūros išmoka

252 Eur/mėn.
Mokama fiziniam asmeniui vaiko laikinosios priežiūros ar laikino apgyvendinimo atveju, kai šeimoje vaikui nustatytas apsaugos poreikis.

GC budinčiam globėjui moka atlygį

1,25 MMA/mėn.
Nepriklausomai nuo faktiškai prižiūrimų vaikų skaičiaus

(*BSI – bazinė socialinė išmoka– 42 eurai).

Asmuo, siekiantis tapti socialiniu globėju, turi kreiptis į Kauno rajono Savivaldybės administraciją (tel. 837313582, 860442647, 107 kabinetas) ir pateikti šiuos dokumentus:

–rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, socialinės globos (rūpybos) motyvus;

–asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

–Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos (046/a) sveikatos pažymėjimą;

–kartu gyvenančių, vyresnių kaip 16 metų, asmenų rašytinius sutikimus, kad fizinis asmuo taptų socialiniu globėju;

– duomenis apie asmens ir kartu gyvenančių asmenų teistumą ir padarytus administracinius nusižengimus (asmens sutikimu, pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos apie fizinio asmens teistumą, o iš teritorinės policijos įstaigos – pažymą apie fizinio asmens administracinių nusižengimų padarymą, gali surinkti VVTAĮT teritorinis skyrius.

VVTAĮT teritorinis skyrius atliks pirminį fizinio asmens įvertinimą, globos centro atestuoti specialistai pakvies į grupinius mokymus, atliks vertinimą pagal asmensgebėjimus ir parengs išvadą dėl asmens tinkamumo tapti socialiniu globėju.

Svarstantiems ar jau apsisprendusiems tapti socialiniais globėjais, – susisiekite su mumis ir mes atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus.

Vaiko gerovės centras „Gynia“

Tel. +37067458320, +37060442543, el. p. info@gynia.lt

Skip to content