Back

Asmens privatumas yra jūsų teisė, kurios apsaugai užtikrinti Vaiko gerovės centras „Gynia“ skiria didelį dėmesį.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

Asmens duomenys Vaiko gerovės centre „Gynia“ tvarkomi vadovaujantis šiais principais:

 • asmens duomenys renkami tik apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir nėra tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytais prieš renkant asmens duomenis;
 • teisėtumo, skaidrumo ir sąžiningumo principas. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai. Vaiko gerovės centras „Gynia“ informaciją apie asmens duomenų tvarkymą skelbia viešai interneto svetainėje, užtikrinant skaidrumą, įgyvendinamos kitos šiame apraše nustatytos priemonės;
 • asmens duomenys tvarkomi taip, kad duomenys būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami;
 • duomenų kiekio mažinimo principas. Asmens duomenys tvarkomi tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti;
 • duomenų saugojimo trukmės apribojimo principas. Asmens duomenys saugomi tokia forma ir terminais, kad jais naudotis būtų galima ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
 • duomenų saugumo užtikrinimo principas. Duomenų valdytojas įgyvendina atitinkamas priemones, skirtas užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą, duomenų vientisumą bei prieinamumą prie duomenų.
  Mes išsamiai aprašėme vykdomą asmens duomenų tvarkymo veiklą, duomenų tvarkymo tikslus ir teisinius pagrindus. Su šia informacija jūs galite susipažinti peržiūrėję skyrių Privatumo pranešimas.

Skyriuje  Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas  jus galite susipažinti su išsamia informacija kaip jūs galite įgyvendinti savo teises paprasčiausiu būdu.

 

Mūsų (duomenų valdytojo) kontaktinė informacija:

Vaiko gerovės centras “Gynia”

Liepų g. 10, Pagynės k., 54323 Kauno r. 

El. paštas: info@gynia.lt

Tel.: (8-37) 53 32 18

 

Visais asmens duomenų tvarkymo klausimais jūs galite kreiptis:

 • tiesiogiai – mūsų nurodytais kontaktais;
 • užpildydami šioje svetainėje paskelbtą formą Duomenų subjekto prašymai;
 • arba kreipdamiesi tiesiogiai į Mūsų Duomenų apsaugos pareigūną:

MB „Pronus“, 

El. paštas: dapareigunas@pronus.lt

Tel.: +37066 101500

Skip to content