Back

Vaiko gerovės centras “Gynia” – socialinių paslaugų įstaiga, finansuojama iš Savivaldybės biudžeto, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai globos namuose apgyvendintiems vaikams, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas.

Akreditacijos

MISIJA

Teikti socialinės globos paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, atstovauti ir ginti jų teises bei teisėtus interesus, sudaryti sąlygas vaiko socialinei integracijai į bendruomenę.

VIZIJA

Atsakinga, aktyvi ir vieninga komanda, bendrai priimanti sprendimus ir kryptingai siekianti, kad kiekvienas vaikas augtų saugioje, pagarba ir pasitikėjimu grįstoje aplinkoje.

VERTYBĖS

  • ATSAKOMYBĖ. Esame atsakingi už savo darbo kokybę, priimtus sprendimus bei tvarų bei darnų tikslų siekimą;
  • PAGARBA. Gerbiame žmones, jo teises ir laisves, esame tolerantiški, atviri sau ir visuomenei, priimame žmones be išankstinių nuostatų;
  • BENDRADARBIAVIMAS. Atvirai bendraujame su socialiniais partneriais, veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, diskutuojame ir padedame vienas kitam;
  • LANKSTUMAS. Esame dinamiški ir pasiruošę pokyčiams. Domimės naujovėmis ir siekiame jas pritaikyti savo darbe. Ieškome tobulėjimo sričių ir siekiame jas įgyvendinti;
  • PROFESIONALUMAS. Kiekvieną darbą atliekame kokybiškai ir sąžiningai. Mes nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti, trokštame žinių ir esame iniciatyvūs.

Licencijos

Skip to content