Vykdo gerosios patirties vaiko globos (rūpybos) srityse sklaidą;
Organizuoja socialinių globėjų paiešką;
Konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar siekiančius steigti šeimynas;
Vykdo socialinių globėjų, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpintis)mokymus pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VVTAĮT) direktoriaus patvirtintas Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programas (toliau – GIMK programos);
Vertina socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimą globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programas ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui (toliau – VTAS) išvadai apie jų tinkamumą globoti (rūpintis), įvaikinti rengti;
Parenka vaikui socialinį globėją ir teikia jo kandidatūrą VVTAĮT;
Koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) socialinių globėjų, šeimynų, bei socialiniams globėjams, šeimynų dalyviams ir teikia jiems konsultacinę ar kitą pagalbą;
Organizuoja laikino atokvėpio paslaugas socialiniams globėjams;
Vertina socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę;
Organizuoja ar inicijuoja socialinių globėjų, šeimynų dalyvių savitarpio pagalbos grupes;
Bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
Bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, teikiančiais socialinę priežiūrą šeimoms patiriančioms riziką;
Pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su biologiniais tėvais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Centras sudaro tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams;
Atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, socialiniams globėjams, šeimynų dalyviams.
Skip to content