Back

Ieško naujų komandos narių – Tarnybos atestuotų asmenų/GIMK specialistų

Vaiko gerovės centras “Gynia” Globos centras ieško naujų komandos narių – Tarnybos atestuotų asmenų/GIMK specialistų
(Darbo vieta Raudondvaryje)

Išsamesnė informacija tel. 3706 50 52782, el.p. info@gynia.lt
Pareiginės algos koeficientas nuo 0,93
Tarnybos atestuotu asmeniu gali dirbti atestuotas asmuo, įgijęs teisę Lietuvoje vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą.

 

Reikalavimai:

  • turėti aukštąjį socialinių mokslų išsilavinimą (socialinis darbas, socialinė pedagogika, psichologija, edukologija) su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
  • privalo būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos socialinio darbo etikos kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu bei kitais veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;
  • turi gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus;
  • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
  • išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje socialinio darbo veiklos principus, metodus ir priemones;
  • organizuoti ir vesti grupinius mokymus būsimiems globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir įtėviams pagal GIMK mokymų rengimo programą;
  • organizuoti ir vesti savipagalbos grupes esamiems globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir įtėviams;
  • atlikti vertinimą ir/ar pervertinimą globėjų (rūpintojų), įtėvių šeimų gyvenamojoje vietoje;
  • rengti ir teikti VVTAĮT prie SADM išvadas dėl vaiko būsimo globėjo (rūpintojo) ar įtėvio pasirengimo tapti veiko globėju (rūpintoju) ar įtėviu;

Privalumai:

  • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

Skip to content