Back

Vaiko gerovės centras “Gynia” Globos centras ieško naujų komandos narių: socialinio darbuotojo/globos koordinatoriaus

Išsamesnė informacija tel. 86 50 52782, el.p. info@gynia.lt
Pareiginės algos koeficientas nuo 7,54

Reikalavimai:

 • turėti aukštąjį socialinio darbo išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • privalo būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos socialinio darbo etikos kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu bei kitais veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • turi gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus;
  mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje socialinio darbo veiklos principus, metodus ir priemones;
 • gebėti vertinti, analizuoti socialinę situaciją, priimti sprendimus, kaupti, sisteminti duomenis;
 • teikti socialines paslaugas budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviams, įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams, įvaikiams;
 • dalyvaujti atvejo vadybos posėdžiuose, kai vyksta be tėvų globos likusio vaiko globos poreikio nustatymas, laikinosios globos (rūpybos) peržiūra, pagalbos plano sudarymas ar kt.;
 • palaikyti ryšį su įtėviais, budinčiais globotojais, globėjais, nesusijusiais giminystės ryšiais, globėjais giminaičiais, šeimynų dalyviais ir jų prižiūrimais, globojamais vaikais tiesiogiai ir (ar) elektroninio ryšio priemonėmis;
 • bendradarbiauti su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais globos centro specialistais ir kt.

Taip pat ieškome naujų komandos narių: GIMK specialistų

Skip to content