Back

Ieškomas naujas darbuotojas

Darbo skelbimo informacija

Įstaigos pavadinimas Vaiko gerovės centras “Gynia”
Pareigos Socialinis darbuotojas/globos koordinatorius
Darbo vieta Liepų g. 10, Pagynės k., Babtų sen., Kauno r. sav. 
Darbo sutartis Iki 2022-12-31

Projekte Nr. 08.4.1–ESFA–V–405–02–0001 “Vaiko gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra” 

Reikalavimai
 • turėti aukštąjį socialinio darbo universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį socialinio darbo koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • privalo būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija,  Lietuvos Respublikos  vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos socialinio darbo etikos kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu  Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu  bei kitais veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • turi gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje socialinio darbo veiklos principus, metodus ir priemones;
 • gebėti vertinti, analizuoti socialinę situaciją, priimti sprendimus.
 • teikti socialines paslaugas budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviams, įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams, įvaikiams;
 • kartu su budinčiu globotoju, globėju, nesusijusiu giminystės ryšiais sudaryti individualios pagalbos vaikui planą teisės aktų nustatyta tvarka; esant poreikiui, kai reikalinga intensyvi pagalba, sudaro individualios pagalbos vaikui planą ir padeda  parinkti, suplanuoti bei organizuoti reikalingų paslaugų globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui, globojamam vaikui teikimą, atlieka bei nustato vaiko poreikių vertinimą, prižiūri paslaugų teikimo eigą ir nuolat vertina jų poveikį. Pagal poreikį individualios pagalbos vaikui planas sudaromas ir įvaikintam vaikui;
 • dalyvaujti atvejo vadybos posėdžiuose, kai vyksta be tėvų globos likusio vaiko globos poreikio nustatymas, laikinosios globos (rūpybos) peržiūra, pagalbos plano sudarymas ar kt.;
 • palaikyti ryšį su įtėviais, budinčiais globotojais, globėjais, nesusijusiais giminystės ryšiais, globėjais giminaičiais, šeimynų dalyviais ir jų prižiūrimais, globojamais vaikais tiesiogiai ir (ar) elektroninio ryšio priemonėmis;
 • kaupti ir sisteminti duomenis apie budinčius globotojus, globėjus, nesusijusius giminystės ryšiais, globėjus giminaičius, įtėvius, esant poreikiui šiuos duomenis pateikti kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
 • bendradarbiauti su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais globos centro specialistais.
 • ir kt.
Darbo užmokestis Pareiginės algos koeficientas 6,9
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai     Tel. 865052782, e. p. direktore@gynia.lt
Skip to content